Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 476)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/45/012/55 záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
21/2022 poblicita v printových médiích a TV intevjú Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Marián Györky - MS PRINT
840 €
1/2023 úprava cenníku za služby v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
1545/22/SPPD/CEZ udržba, sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
1122EJM montáž kamerového systému Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: ELITEC s.r.o.
8 008.82 €
11/22/EJM montáž kamerového systému Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: ELITEC s.r.o.
8 008.82 €
Dodatok č. 1 k zmluve 335679-2021 Zmena a doplnenie úverovej zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: SZRB a.s.
50 €
20/2022 úprava zmluvných podmienok Zmluvy o dielo uzavretej 5.10.2021 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: STAVAB s.r.o.
45 980.24 €
19/2022 návratnáfinančná výpomoc Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: MAS BODROG o.z.
990 €
18/2022 vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov a návštevníkov obce Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: NITRANET, s.r.o.
14 982 €
16/2022 prenájom plochy o výmere 1 m Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Packeta Slovakia s. r. o.
1 €
17/2022 dohoda na zmene obsahu zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: STAVAB s.r.o.
0 €
Z311071CGH6 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na realizáciu projektu Wifi pre teba II Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15 000 €
15/2022 audit účtovnej uzávierky, overenie výročnej správy, overenie iných skutočností Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
650 €
508/2022/OSM-21827 zriadenie vecného bremena"in personam" v prospech oprávneného na pozemku registra C KN parc. č.643/195 o výmere 345m2 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
1 028.10 €
13/2022 Zmena zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
0 €
12/2022 záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi balíček Zborovňa Komplet Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
4.14 €
11/2022 zmena a doplnenie základnej zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
10/2022 zmena zmluvy č 80-000051427PO2012 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0 €
09/2022 rozšírenie distribučného plynovodu na ul Istvána Bocskaiho Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Plynroz, a.s. Sobrance
13 618.30 €
Generované portálom Uradne.sk