Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malý Horeš 2022-2026

 20.06.2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malý Horeš 2022-2026

Dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.

stiahnuť dokument