Dom smútku Malý Horeš - Prevádzkový Poriadok

 02.11.2023

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU SMÚTKU V OBCI MALÝ HOREŠ

Prevádzkový poriadok Domu smútku v obci Malý Horeš určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní Domu smútku v obci Malý Horeš (ďalej len „dom smútku“) v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

kompletný predpis je k nahliadnutiu Tu  . . .

 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >