Oznámenie

 21.03.2022

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako ,,VSD"), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území obce Malý Horeš, okres Trebišov

že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: apríl 2022 - december 2022

Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 042 91 Košice


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >