Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

 06.07.2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom splnomocnenj osoby

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - v listinnej podobe,_elektronicky

kontaktná adresa na doručovanie

VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania parlamentných volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne v úradných hodinách najneskôr 29.09.2023 do 12:00 hod. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 08.09.2023.

elektronicky e-mailom na malyhores@dornet.sk, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 08.09.2023.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,

  • rodné číslo,

  • štátnu príslušnosť,

  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

 

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách najneskôr 29.09.2023 do 12:00 hod..

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,

  • rodné číslo,

  • štátnu príslušnosť,

  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

 

Obec zašle vydaný hlasovací preukaz voličovi na adresu jeho trvalého pobytu, prípadne na inú adresu, ktorú žiadateľ uviedol vo svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec zašle voličovi vydaný hlasovací preukaz doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >