Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - informácia

 12.10.2021

     S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, preto je potrebné dbať na pravidelné čistenie a kontrolu komínov.

     Komín na ktorý je pripojený palivový spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

     Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:

 • ak ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov,
 • ak ide o spotrebič na tuhé palivo, alebo spotrebič na kvapalné palivo,  kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace

     Na vykonávanie pravidelnej kontroly a čistenia komína musí mať ten, kto predmetnú kontrolu  vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia, resp. kontrolu môže vykonať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej ( kominár alebo revízny technik komínov).

Počas vykurovania dbáme na dodržiavanie zásad požiarnej prevencie:

 • vykurovacie telesá neprekurujeme,
 • neskladujeme, nesušíme v ich blízkosti horľavé materiály,
 • nepoužívame k rozkurovaniu horľavé kvapaliny / najmä benzín, petrolej a pod./,
 • inštaláciu vykurovacích telies zverujeme vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
 • dbáme na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
 • popol z vykurovacích telies vysýpame zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
 • dbáme na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor / napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie/.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >