Výzva na predloženie cenovej ponuky- Multifunkčné ihrisko v obci Malý Horeš.

 19.01.2022

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zmluva o dielo- Návrh

Čestné vyhlásenie uchádzača k verejnému obstarávaniu

Predloženie ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Krycí list výmeru

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >