Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na zabezpečenie publicity projektu, určenia poskytovateľa – dodávateľa predmetu obstarávania

 20.01.2022

v rámci postupu zadávania zákazky podľa ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a Príručky MPaRV SR pre Program Interreg V - A Cezhraničná spolupráca Slovenská republika - Maďarsko

podrobnosti . . .

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >