Začal sa projekt Rrekonštrukcia existujúceho priestoru areálu Amfiteátra a jeho dobudovanie na InfoCykloCentrum

 05.09.2021

CHARAKTERISIKA PROJEKTU: 

Zámerom je vybudovanie InfoCykloCentra v areáli amfiteátra v obci Malý Horeš.
Cieľom projektu je vytvoriť centrum, ktoré predstavuje základnú infraštruktúrou cestovného ruchu nevyhnutnú pre poskytovanie informačných služieb pre návštevníkov oblasti, miestom prvého kontaktu návštevníka s prostredím, kde bude mať možnosť spoznať lokálne podmienky a budú mu poskytnuté nielen komplexné informácie, ale aj podporná infraštruktúra k cykloturistike, čo samozrejme kladne ovplyvní jeho pobyt a zotrvanie v oblasti.
Informačné centrá sú nástroje rozvoja cestovného ruchu, ktoré podporujú jeho Kultúrno-poznávaciu funkciu, a teda pomáhajú lokálnym rezidentom aj návštevníkovm oboznamovať sa s s krajinou, ľuďmi, históriou a súčasnosťou, kultúrou, národnými tradíciami, prírodnými danosťami a pozoruhodnosťami danej lokality. Čiže sa jedná o komplexný produkt CR. Návštevníci si vyberajú miesto najmä na základe primárnej ponuky, ktorá sa v regióne, resp. mieste ich pobytu nachádza. Jedná sa zvyčajne o miesta s prírodným alebo kultúrnym či historických dedičstvom. Avšak v rámci konkurencie podobných destinácií zaváži pri výbere aj imidž destinácie a kvalita poskytovaných služieb. Informačné služby sú v destinácií poskytované najmä v informačných centrách. Je dôležitá ich pravidelná distribúcia v rámci širšieho celého kraja, aby mal návštevník stále prístup k informáciám keď ich potrebuje.
InfoCykloCentrum, ktoré je hlavnou aktivitou tohto projektu výrazne prispeje k pokrytiu regiónu základnou infraštruktúrou pre poskytovanie informačných služieb. Jeho pridanou hodnotou je navyše poskytovanie služieb pre cyklistov. Cyklistika a cykloturizmus sú na veľkom vzostupe ako aktivita v cestovnom ruchu v celosvetovom meradle ale aj na Slovensku. Je tomu tak, aj preto, že cyklistika je zelený a udržateľný spôsob dopravy, ktorý zároveň prináša turistom aj veľký zážitok z cesty medzi ich cieľovými bodmi.
Cyklisti potrebujú hustú sieť miest vybavených infraštruktúrou pre prípadné opravy. Je to o to dôležitejšie, že narastajúci trend e-bikov si vyžaduje v určitých intervaloch inštalovať také nabíjačky ako sú predmetom projektu. Žiadateľ sa týmto chce pripojiť do pomaly sa zväčšujúcej siete nabíjacích staníc v kraji. Takáto infraštruktúra prispeje aj k zatraktívneniu celej oblasti a jej pridaniu na pomyselnú mapu cykloturistov.
InfoCykloCentrum bude súčasťou historického areálu vínnych pivníc v Malom Horeši a nadväzuje na aktivity v rámci projektu medzinárodnej spolupráce (Interreg SK - HU).
Zapojenie lokálnej komunity je značné, nakoľko zamestnancom InfoCykloCentra bude miestny obyvateľ a na stavebných prácach a následne údržbe tohto centra sa budú priamo podieľať občania miestnej komunity.

Výška spolufinancovania  TERRA INCOGNITA je 18 000 Eur


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >