HKMHFEST

EZÚS Via Carpatia získal možnosť zastrešovať Fond malých projektov (FMP) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Fond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni.

Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilniť sociálnu súdržnosť prihraničných regiónov prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni a zlepšiť tak dlhodobú spoluprácu medzi aktérmi na oboch stranách hranice.

V rámci fondu malých projektov sa podporujú aktivity smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváraniu nových väzieb medzi subjektmi prihraničných oblastí ako napríklad:

 • Kultúrna výmena
 • Ľudské zdroje
 • Plánovacie a rozvojové štúdie
 • Hospodársky rozvoj
 • Životné prostredie
 • Cestovný ruch
 • Komunikácia

Fond malých projektov je implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov:

PO1 - Príroda a kultúra

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Tento cieľ je zameraný na lepšie využitie endogénneho potenciálu regiónov prostredníctvom:

 • Podpory trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík
 • Zvýšenie a zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti podporou spoločných činností v oblasti kultúry a ochrany prírody
 • Zvýšenie počtu návštevníkov v oblasti programu

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Tento cieľ je zameraný na posilnenie vnútornej sociálnej súdržnosti programu v oblasti zlepšenia úrovne medziinštitucionálnej spolupráce prostredníctvom

 • Posilnenia cezhraničnej spolupráce medzi občanmi a posilnenie živej cezhraničnej výmeny skúseností
 • Zlepšenia inštitucionálnych kapacít a posilnenia záujmu o cezhraničné aktivity
 • Lepšieho vzájomného porozumenia a vzájomného zblíženia medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne.
 • Zvýšenia počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev
 • Vysokej úrovne sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách
 • Vysokého počtu spoločných udržateľných podujatí a činností týkajúcich sa väčšej časti programového územia, ako aj zlepšenie dvojjazyčnosti v rámci regiónu.

Obce Hercegkút a Malý Horeš realizovali v rokoch 2011-2013 cezhraničnú spoluprácu s cieľom rozvíjať infraštruktúru a atraktivitu vínneho turizmu. Hercegkút vybudoval chodníky, vodné bloky, oddychové zóny a priestory pre podujatia v pivničných radoch Kőporos a Gomboshegy, ktoré sú na zozname svetového kultúrneho dedičstva. Malý Horeš (Kisgéres) vybudoval v blízkosti svojich historických pivníc vináreň a spoločenský dom.
Počet podujatí vínnej a kultúrno-gastronomickej turistiky a počet návštevníkov predmetných lokalít sa v posledných rokoch zdvojnásobil (z 2 500 na 5 000). Vznikla teda potreba udržiavať historické pivničné rady, pivničné chodníky, priestory pre komunitné podujatia a lokality pozdĺž oboch hraníc, udržiavať ich výnimočný stav a kondíciu, pravidelne sa starať o ich stavebné a prírodné prostredie, udržiavať ho a čistiť v súlade so sezónou. Okrem toho sa nákupom nového mobilného vybavenia počas plánovaného obdobia projektu podporí a obohatí organizácia veľkých podujatí a rozšíria poskytované služby.

V spolupráci s Via Carpatia so sídlom v Košiciach, ako aj za spolupráce so samosprávami obcí Hercegkút a Malý Horeš a s prioritou PT-4 (Tradície a Kultúra) FMP-E/1901/4.1/035 – sa uskutočnia 2-2 kultúrne podujatia pod holým nebom (Hercegkúti Pincefesztivál, a Bokréta Ünnep, Kisgéresi Kulturális Napok) /Hercegkútske pivničné slávnosti a Horešské kultúrne dni slávnosti Bokréta/, ktoré budú z 85% hradené z fondu „Interreg-malé projekty“, zameriavajúc sa na uskutočnenie stretnutí miestnych kultúrnych (chórus, spev a s hudobnými nástrojmi) respektíve vínno-gastronomických skupín, kde sa spoločne predstavia pred publikom, ktoré dané udalosti navštívia.