Zateplenie OU

Pre obec Malý Horeš bol schválený projekt v rámvi Operačného programu Kvalita životného prostredia, kó výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19